Last updated: February 01, 2021

REGULAMIN

Witamy w serwisie "soleadea.org"

1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usługi określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Simple Access Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-806, ul. Święty Marcin 29/8 za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem "www.soleadea.org".

2. Warunkiem korzystania z Serwisu oraz Usług dostępnych za jego pośrednictwem jest przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu. Usługodawca zastrzega, że akceptacja następuje z chwilą zaznaczenia pola  "I have read Terms of Service and Privacy Policy, I understand them and I hereby declare to abide by them" ("Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności, rozumiem ich treść i zobowiązuję się do ich przestrzegania").

DEFINICJE

I.1 Regulamin - niniejszy Regulamin. I.2 Usługodawca - Simple Access Solutions sp. z o.o., ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, REGON: 301967172, NIP: 7792402082, KRS: 0000403988. I.3 Administrator Danych - Usługodawca. I.4 Usługobiorca - Użytkownik. I.5 Użytkownik - osoba fizyczna, która zawarła Umowę mającą na celu korzystanie przez nią z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. I.6 Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta na zasadach określonych w Regulaminie. I.7 Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.). I.8 soleadea.org - niniejszy serwis internetowy należący do Usługodawcy, dostępny pod adresem: www.soleadea.org, za pośrednictwem którego świadczone są Usługi. I.9 Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem soleadea.org przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie. I.10 Formularz Rejestracyjny - formularz wypełniany przez Użytkownika w celu zawarcia Umowy na czas nieokreślony. I.11 Formularz Kontaktowy - formularz wypełniany przez Użytkownika w celu skontaktowania się z Usługodawcą i dostępny pod adresem https://www.soleadea.org/contact-us. I.12 Hasło - unikalny ciąg znaków spełniający wymagania techniczne narzucone przez Usługodawcę, wybrany przez Użytkownika w celu autoryzacji dostępu i zabezpieczenia Konta przed dostępem osób nieuprawnionych. I.13 Konto Użytkownika - zbiór zasobów i ustawień zapisanych w bazie danych Usługodawcy dla Użytkownika w ramach korzystania z soleadea.org. I.14 E-mail - unikalny adres poczty elektronicznej Użytkownika. I.15 Aktywacja - czynność faktyczna warunkująca zawarcie Umowy. I.16 System Teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.). I.17 Newsletter - elektroniczna forma biuletynu rozsyłana przez Usługodawcę Użytkownikom, którzy wyrazili dobrowolną zgodę na jego otrzymywanie poprzez zaznaczenie pola "I want to receive important deadline reminders, pre-exam tips, interesting blog posts notifications and special offers" ("Chcę otrzymywać przypomnienia o ważnych terminach, użyteczne wskazówki dot. egzaminu, powiadomienia o ciekawych wpisach blogowych oraz oferty specjalne") przy rejestracji lub przy zapisie na warsztaty. I.18 Cennik – aktualnie obowiązujący wykaz cen przypisanych do świadczonych Usług.

RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

II.1 W ramach soleadea.org Użytkownik ma możliwość: a) nieodpłatnego zarejestrowania się w serwisie, b) nieodpłatnego dostępu do ograniczonej czasowo Usługi "Free PLAN" oraz do innych nieodpłatnych Usług serwisu, c) odpłatnego dostępu do Usługi "Pay-What-You-Can PLAN" po założeniu miesięcznej subskrypcji, d) odpłatnego dostępu do Usługi "Motivation PLAN" lub "Knowledge Retention PLAN" po założeniu miesięcznej subskrypcji, e) odpłatnego dostępu do Usługi "Knowledge Retention PLAN" na czas określony lub nieokreślony - tzn. aż do zakończenia wszystkich 3 etapów egzaminu CFA (zwanej również "Lifetime PLAN") - po uiszczeniu jednorazowej opłaty, f) odpłatnego dostępu do dodatkowych Usług takich jak płatne konsultacje, warsztaty, czy samodzielne produkty.

II.2 Wszystkie plany - zarówno nieodpłatne, jak i odpłatne - zawierają w sobie powiadomienia motywacyjne stanowiące integralną część świadczonych Usług i są niezbędne dla prawidłowego świadczenia tych Usług. Powiadomienia te zachęcają Użytkownika do systematycznej nauki zalecając cotygodniowe podsumowanie zadań.

II.3 Zarówno przy rejestracji, jak i w trakcie używania ograniczonej czasowo usługi "Free PLAN" Użytkownik może wybrać “Pay-What-You-Can PLAN”, czyli odnawialną miesięczną subskrypcję płatną z góry. W celu anulowania subskrypcji, Użytkownik zobligowany jest skontaktować się z Usługodawcą za pomocą Formularza Kontaktowego dostępnego na https://www.soleadea.org/contact-us.

II.4 Gdy Użytkownik korzysta z ograniczonej czasowo usługi "Free PLAN", jego darmowy plan może zostać zablokowany lub usunięty jeśli w trakcie trwania 14-dniowego okresu używania usługi "Free PLAN" Użytkownik nie wybierze żadnej z opcji płatności dostępnych w miesięcznej subskrypcji “Pay-What-You-Can PLAN”.

II.5 W przypadku korzystania z “Pay-What-You-Can PLAN” Użytkownik ma prawo w ciągu 7 dni od założenia “Pay-What-You-Can PLAN” do zażądania zwrotu miesięcznej opłaty. Usługodawca może odmówić zwrotu opłaty jeśli Użytkownik stworzy “Pay-What-You-Can PLAN” na ok. 2 (dwa) tygodnie przed nadchodzącym oknem egzaminacyjnym.

II.6 Użytkownik ma możliwość wypróbowania "Motivation PLAN" oraz "Knowledge Retention PLAN" (z wyjątkiem e-booków) 7 dni za darmo (ang. 7-day Free Trial). Każdemu Użytkownikowi przysługuje jeden Free Trial. W celu anulowania Free Triala, Użytkownik zobligowany jest postępować zgodnie z instrukcją obsługi swojego konta PayPal dla płatności cyklicznych lub może skontaktować się z Usługodawcą za pomocą Formularza Kontaktowego dostępnego na https://www.soleadea.org/contact-us. Jeżeli Free Trial nie zostanie anulowany, po 7 dniach przechodzi automatycznie w odnawialną miesięczną subskrypcję płatną z góry. W celu anulowania subskrypcji, Użytkownik zobligowany jest postępować zgodnie z instrukcją obsługi swojego konta PayPal dla płatności cyklicznych lub może skontaktować się z Usługodawcą za pomocą Formularza Kontaktowego dostępnego na https://www.soleadea.org/contact-us.

II.7 Szczegółowe warunki korzystania z Usług oraz ich zakres zostały określone w Regulaminie oraz w Cenniku.

II.8 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju świadczonych Usług i ich zakresu, w szczególności ich aktualizacji i uzasadnionych modyfikacji.

WYMAGANIA TECHNICZNE

III.1 Korzystanie z soleadea.org przez Użytkownika możliwe jest wyłącznie we współpracy z Systemem Teleinformatycznym Usługodawcy, za pośrednictwem komputera albo innego urządzenia (np. smartphone) Usługobiorcy, podłączonego do sieci Internet z włączoną obsługą przeglądarki internetowej.

III.2 Usługodawca zaleca Użytkownikowi aktualizację przeglądarki internetowej do najnowszej, dostępnej wersji, w celu zapewnienia najlepszego komfortu pracy.

III.3 Dostęp do soleadea.org nie jest ograniczony terytorialnie ani czasowo przez Usługodawcę.

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

IV.1 Stronami Umowy są Usługodawca oraz Usługobiorca.

IV.2 W momencie Aktywacji Formularza Rejestracyjnego przez Usługobiorcę zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony.

IV.3 W przypadku chęci skorzystania z płatnych Usług (por. II.1 powyżej) Użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty zgodnej z ceną za wybraną Usługę.

IV.4 Opłata dokonywana jest z tytułu świadczenia zamówionej Usługi, jak i gotowości do świadczenia tejże Usługi przez Usługodawcę. W obu przypadkach refundacja poniesionych kosztów nie przysługuje (w celu anulowania subskrypcji, Użytkownik zobligowany jest postępować zgodnie z instrukcją obsługi swojego konta PayPal dla płatności cyklicznych lub może skontaktować się z Usługodawcą za pomocą Formularza Kontaktowego dostępnego na https://www.soleadea.org/contact-us).

REJESTRACJA

V.1 Rejestracja na soleadea.org jest dobrowolna i nieodpłatna.

V.2 Procedura Rejestracji zakłada wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i zaakceptowanie Regulaminu. Rejestracji można dokonać głównie za pomocą strony https://soleadea.org/cfa-exam/study-planner, która pozwala Użytkownikowi stworzyć darmowy plan nauki, ale również za pomocą innych dedykowanych stron pozwalających na korzystanie z różnych darmowych Usług takich jak egzamin próbny czy darmowe e-booki. Usługodawca nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych podanych przez Użytkownika.

V.3 Przy rejestracji Użytkownik zobligowany jest podać swoje Imię, E-mail, Datę Egzaminu oraz ustalić Hasło. Dane te są niezbędne do założenia i prowadzenia Konta Użytkownika.

V.4 Użytkownik jest obowiązany podać aktualny i poprawny E-mail w celu prawidłowego zarządzania swoim Kontem.

V.5 W przypadku braku otrzymania wiadomości o możliwości Aktywacji Konta lub/i problemów technicznych z logowaniem prosimy o kontakt za pomocą Formularza Kontaktowego dostępnego na https://www.soleadea.org/contact-us. 

V.6 Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą E-maila i Hasła. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej Hasła.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

VI.1 Użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym w soleadea.org, a w szczególności zobowiązuje się do: a) powstrzymywania się od podejmowania jakichkolwiek działań naruszających prawa własności intelektualnej bądź dobra osobiste osób trzecich, b) powstrzymania się od publikacji treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub/i naruszających chronione prawem dobra osób trzecich, c) powstrzymania się od wykorzystywania soleadea.org do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym oraz innych treści uznawanych jako spam bądź niezamówiona informacja handlowa, d) powstrzymania się od wykorzystywania soleadea.org w celu umieszczania aktywnych linków do zainfekowanych stron internetowych należących do osób trzecich, e) powstrzymania się od wykorzystywania soleadea.org w sposób sprzeczny z prawem bądź dobrymi obyczajami, a także naruszający dobra osobiste osób trzecich lub/i uzasadnione interesy Usługodawcy, f) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie soleadea.org, w szczególności poprzez umyślne umieszczanie złośliwego kodu bądź zainfekowanych plików, g) wykorzystywania soleadea.org zgodnie z jego przeznaczeniem.

VI.2 Użytkownik zobowiązuje się nie współdzielić ani nie odsprzedawać swojego planu, czy to nieodpłatnego, czy odpłatnego. Zapis ten ma w szczególności zastosowanie do odpłatnego dostępu do Usługi "Knowledge Retention PLAN" na czas nieokreślony - tzn. aż do zakończenia wszystkich 3 etapów egzaminu CFA. W przypadku stwierdzenia nadużycia Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do usługi, jak również pociągnięcia Użytkownika do odpowiedzialności, w tym prawnej.

VI.3 Użytkownik ma prawo kierować zapytania dotyczące problemów technicznych za pomocą Formularza Kontaktowego dostępnego na https://www.soleadea.org/contact-us.

VI.4 W celu zapoznania się z prawami i obowiązkami wynikającymi z ochrony danych osobowych, zobacz naszą Politykę Prywatności.

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

VII.1 Usługodawca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Usługobiorca naruszy zobowiązania, o których mowa w pkt. VI.1 Regulaminu.

VII.2 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do usługi, jeżeli Usługobiorca naruszy zobowiązania, o których mowa w pkt. VI.2 Regulaminu.

VII.3 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta Użytkownika oraz edytowania danych podanych przez Użytkownika w profilu, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

VII.4 Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika jeżeli jest to niezbędne dla rozwiązania problemu, który zgłosi uprzednio Użytkownik.

VII.5 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania prac konserwacyjnych w soleadea.org.

VII.6 W celu zapoznania się z prawami i obowiązkami wynikającymi z ochrony danych osobowych, zobacz naszą Politykę Prywatności.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

VIII.1 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób w jaki korzysta z soleadea.org, w tym w szczególności za zamieszczone, np. w formie komentarzy, treści naruszające prawo bądź prawa osób trzecich.

VIII.2 W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia albo uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze udostępnionych danych przez Użytkownika za pośrednictwem soleadea.org, Usługodawca poinformuje o tym Użytkownika oraz uniemożliwi dostęp do tych danych w zgodzie z przepisami prawa.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY

IX.1 Usługodawca udostępnia swoje zasoby Systemu Teleinformatycznego w celu przechowywania danych Usługobiorcy. Tym samym Usługodawca wyłącznie przechowuje dane Użytkownika i umożliwia ich transmisję w Internecie.

IX.2 Usługodawca nie moderuje danych wprowadzanych przez Użytkownika.

IX.3 W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia albo uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze udostępnionych danych przez Użytkownika za pośrednictwem soleadea.org, Usługodawca poinformuje o tym Użytkownika oraz uniemożliwi dostęp do tych danych w zgodzie z przepisami prawa. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych bądź utracone korzyści.

IX.4 W przypadku nieprawidłowego działania soleadea.org, w całości albo w części, Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby usunąć wszelkie niedogodności związane z wadliwym funkcjonowaniem soleadea.org. Każdy Użytkownik może pomóc w ulepszaniu soleadea.org i zgłosić swoje uwagi korzystając z Formularza Kontaktowego dostępnego na https://www.soleadea.org/contact-us.

IX.5 Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu.

IX.6 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie zawartości soleadea.org w jakikolwiek sposób, w szczególności nie ma wpływu na to czy jakikolwiek podmiot podejmie albo nie jakąkolwiek czynność bądź czynności.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

X.1 Usługobiorca może reklamować Usługę za pośrednictwem wysłania stosownej wiadomości (opisującej reklamowaną usługę, okoliczności uzasadniające reklamację oraz zakres żądania) do Usługodawcy za pomocą Formularza Kontaktowego dostępnego na https://www.soleadea.org/contact-us.

X.2 Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. 

WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY

XI.1 Usługodawca może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

XI.2 Umowa może zostać wypowiedziana przez Usługobiorcę w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Zakończenie Umowy dokonuje się poprzez:

  • DLA UŻYTKOWNIKA DARMOWEGO: kliknięcie przycisku "Cancel Account" ("Usuń Konto") w zakładce "Edit Profile" ("Edycja Profilu") na soleadea.org,
  • DLA UŻYTKOWNIKA KORZYSTAJĄCEGO Z MIESIĘCZNEJ SUBSKRYPCJI: anulowanie subskrypcji (kontaktując się z Usługodawcą za pomocą Formularza Kontaktowego dostępnego na https://www.soleadea.org/contact-us lub zgodnie z instrukcją obsługi konta PayPal) oraz kliknięcie przycisku "Cancel Account" ("Usuń Konto") w zakładce "Edit Profile" ("Edycja Profilu") na soleadea.org; działanie takie jest równoznaczne z zablokowaniem dostępu Użytkownika do zakupionych Usług; refundacja poniesionych kosztów nie przysługuje,
  • DLA UŻYTKOWNIKA PŁACĄCEGO JEDNORAZOWĄ KWOTĘ: kliknięcie przycisku "Cancel Account" ("Usuń Konto") w zakładce "Edit Profile" ("Edycja Profilu") na soleadea.org; działanie takie jest równoznaczne z zablokowaniem dostępu Użytkownika do zakupionych Usług; refundacja poniesionych kosztów nie przysługuje.

XI.3 Usunięcie Konta Użytkownika odbywa się poprzez aktywację linku potwierdzającego usunięcie Konta.

XI.4 Wszystkie dane zapisane na Koncie zostają usunięte z soleadea.org wraz z potwierdzeniem zamiaru usunięcia Konta, ale mogą być dalej przechowywane przez pewien czas w kopii zapasowej (por. XI.5. poniżej).

XI.5 Usługodawca zastrzega, że może przechowywać dane o Usługobiorcy w zakresie i celu niezbędnym na potrzeby ewentualnych, przyszłych roszczeń pomiędzy Stronami. Dane przechowywane będą przez najkrótszy wymagany prawem czas.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

XII.1 Administratorem Danych Osobowych jest Simple Access Solutions sp. z o.o., ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań.

XII.2 Administrator Danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

XII.3 Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności ogólnego rozporządzenia UE 2016/679 o ochronie danych i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz aktów wykonawczych do tejże ustawy. Administrator Danych przetwarza dane, ponadto, zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności i Cookies (czytaj tutaj)

XII.4 Administrator Danych przetwarza dane osobowe: a) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, b) w zakresie i celu niezbędnym do wysyłania Newslettera, c) w zakresie i celu niezbędnym do ulepszania Usług.

XII.5 Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych przez Administratora Danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania lub usunięcia (w tym prawo do bycia zapomnianym).

XII.6 Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek: a) rozwiązania Umowy, b) wypisania się z Newslettera, c) skorzystania z prawa do bycia zapomnianym.

XII.7 Rozwiązanie Umowy lub/i skorzystanie z prawa do bycia zapomnianym jest równoznaczne z zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Administratora Danych oraz usunięciem Konta i wszystkich danych zapisanych na nim (por. XI.4 i XI.5 powyżej).

XII.8 Administrator Danych nie udostępniania danych osobowych Użytkowników innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

XIII.1 Wszelkie prawa do soleadea.org, w szczególności autorskie prawa majątkowe do prezentacji ekranowych, aplikacji i grafik należą do Usługodawcy.

XIII.2 Zabrania się korzystania z soleadea.org w sposób naruszający uprawnienia Usługodawcy albo osób trzecich. W przypadku odnotowania naruszenia prawa własności intelektualnej, Usługodawca podejmie odpowiednie kroki prawne skierowane wobec naruszyciela.

XIII.3 Użytkownik poprzez dodawanie treści lub/i grafik udziela Usługodawcy niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tego rodzaju danych w taki sposób, aby każdy Użytkownik miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie za pośrednictwem soleadea.org.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

XIV.1 Usługodawca udostępnia treść Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej https://www.soleadea.org/terms-of-service (wersja polska: https://soleadea.org/pl/regulamin), za pośrednictwem której Regulamin może zostać wyświetlony na stronie internetowej. 

XIV.2 Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej, istotnej zmianie Regulaminu, Usługobiorca zostanie poinformowany na co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym wejściem w życie zmian, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

XIV.3 W przypadku, o którym mowa powyżej, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę do czasu planowanego wejścia w życie nowego regulaminu. Niezgłoszenie chęci rozwiązania Umowy bądź jej nierozwiązanie do tego czasu poczytuje się za zgodę Usługobiorcy na świadczenie Umowy na zasadach zgodnych z nowym regulaminem.

XIV.4 Zmiana zakresu lub/i rodzaju Usług nie naruszająca dotychczasowej Umowy nie stanowi istotnej zmiany Regulaminu.

XV.5 W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

XIV.6 Załączniki Regulaminu stanowią integralną cześć Umowy.

XIV.7 Prawem właściwym dla zobowiązania jest prawo polskie.

XIV.8 Usługodawca zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym.

XIV.9 Regulamin obowiązuje od dnia 14 lipca 2013 r. i został w międzyczasie zaktualizowany celem zgodności z ogólnym rozporządzeniem UE 2016/679 o ochronie danych.